مسجد جایی نیست که نماز و نماز و … را به ما بیاموزد تا به آنها عادت کنیم، بلکه ما را بر اساس معرفت، عمق ایمان، میل به عمل، مراقبت و محاسبه نفس به عبادت فرا می خواند. و چنین حس تعلقی را در ما برمی انگیزد. که کمر شیطان را می شکند و دژی نفوذناپذیر از اسلام و عقیده و ایمان و عمل صالح برای ما تا ابدیت آخرت بنا رزرو مسجد توفیق مشهد  می کند، روزگار ما تمام نمی شود. – ما مسجد را مکانی می بینیم که آیات دلنشین و آرامش بخش قرآن به هماهنگی آهنگ امید و آهنگ اراده و حرکت و رسیدن به آرزو می انجامد. – مسجد مکانی است که آغوش خود را به روی جوانان، عزیزترین مردم نزد خداوند می گشاید تا دور شمع فروزان حضور ائمه، علما، عرفا و کارگران حلقه بزنند. پروانه ها – با خیال راحت می‌توانیم مسجد را مقدس بدانیم، زیرا نگهبانان آن فرصت‌هایی از طلا، ناب مسجد توفیق مشهد  و کمیاب، مهربانانه و آشکارا برای وسوسه بندگان خدا در طول عبادت بهشتی ارائه می‌دهند. آیا واقعاً در شهر، روستا، منطقه شما چنین مسجدی وجود دارد؟!!